Strona główna DUP-07/11/15 LS - nowe duplikatory wolno stoj
     DUP-07/11/15 LS - nowe duplikatory wolno stoj
Firma Nowe Media - wy??czny dystrybutor w Polsce Primera Technology Inc. - wprowadza na polski rynek now? seri? duplikator?w p?yt CD/DVD wyposa?onych w nagrywarki z funkcj? LightScribe, dzi?ki kt?rym opr?cz standardowych funkcji duplikacji no?nik?w mo?liwe jest tak?e wypalanie etykiet graficznych na p?ytach. Modele DUP-07LS, DUP-11LS, DUP-15LS wyposa?one s? odpowiednio w 7, 11 lub 15 nagrywarek DVD/CD LightScribe.Urz?dzenia dzia?aj? samodzielnie, bez konieczno?ci po??czenia z komputerem.

Informacje z kanalu : http://www.duplikatory.pl/rss/news.xml

GotLink.pl